Executeur, rechten en plichten

Een erflater kan (dat is een keuze) in zijn testament een executeur aanwijzen. De executeur is dan de persoon die verantwoordelijk is voor het afwikkelen van de nalatenschap. Dit kan een erfgenaam of iemand anders zijn. Als er bij testament geen executeur is benoemd dienen de erfgenamen de nalatenschap samen af te wikkelen.

De bevoegdheden van een executeur staan in het testament en de wet beschreven. De executeur dient (samengevat) de nalatenschap te beheren en zo goed mogelijk af te wikkelen.

Dit wil zeggen het zo spoedig mogelijk inventariseren van de omvang van de nalatenschap (het opstellen, of door een boedelnotaris laten opstellen, van een boedelbeschrijving), het beheren van de goederen, het doen van aangifte erfbelasting, het incasseren van vorderingen, het oproepen van bekende schuldeisers ter indiening van hun vorderingen en, tot slot, het betalen van de schulden van de nalatenschap waaronder de eventuele legaten. Dit kan in beginsel zonder toestemming van de erfgenamen. Aan het einde van de afwikkeling van de nalatenschap moet de executeur aan de erfgenamen voor zijn werkzaamheden uiteraard wel rekening en verantwoording afleggen.

Als in het testament niet anders is bepaald komt aan de executeur als loon toe 1% van het vermogen op de sterfdag van erflater. Naast het loon heeft de executeur recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.