Ook alimentatie voor kind uit one night stand

19 januari 2018
Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam moeten beslissen over de vraag of voor de bepaling van de alimentatiebehoefte van een kind - indien geboren uit een one night stand - alleen gekeken dient te worden naar het inkomen van de vrouw of ook naar het inkomen van de man. De man meende van niet doch het hof dacht daar anders over.

Het hof stelt: Noch uit artikel 1:394 BW noch uit andere wettelijke bepalingen vloeit voort dat de onderhoudsplicht van een verwekker verband houdt met de aard of de bestendigheid van de (voorafgaande) relatie tussen de verwekker en de moeder.

Met andere woorden; de man moet meebetalen voor het kind. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:4977.