Testament (anders) uitleggen

Als een testament op meerdere manieren kan worden uitgelegd ontstaat een probleem. De wet bepaalt dat bij de uitleg gelet dient te worden op de verhoudingen die het testament kennelijk wenst te regelen en de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt. Als blijkt dat de erflater zich heeft vergist in de aanduiding van een persoon of een goed wordt het testament naar de bedoeling van de erflater – als deze tenminste ondubbelzinnig kan worden vastgesteld – en niet naar de letter van het testament, ten uitvoer gebracht.

Van belang is derhalve om bij het lezen van het testament de vraag te stellen of hetgeen in het testament is opgenomen niet op meerdere manieren te lezen is en daadwerkelijk een verwoording is van de wil van de erflater. Is dit niet het geval dan kan de rechter verzocht worden om zich daarover uit te laten