Nalatenschap vereffenen of verdelen?

25 oktober 2017
Beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap betekent dat die nalatenschap in beginsel moet worden afgewikkeld volgens de regels van de wettelijke vereffening. De wet bepaalt dat de nalatenschap pas mag worden verdeeld nadat de vereffening is afgerond. In de praktijk levert dit vaak problemen op, zeker als sprake is van een langdurige vereffening.

Recent heeft de Hoge Raad echter een uitspraak gedaan (zie: nalatenschap verdelen voor vereffening) op grond waarvan toch (gedeeltelijk) verdeeld kan worden voordat de vereffening is afgerond.

De Hoge Raad stelt dat indien de vereffening (nog) niet is voltooid, althans indien onduidelijk is of deze is voltooid, de rechter in overleg met partijen dient te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om desondanks (gedeeltelijk) te verdelen op een wijze die ook voldoende rekening houdt met de belangen van schuldeisers van de nalatenschap. Hierbij denkt de Hoge Raad bijvoorbeeld aan het aanhouden van de zaak totdat de vereffening alsnog heeft plaatsgevonden, aan een verdeling onder voorwaarden die de positie van schuldeisers waarborgt, of aan een gedeeltelijke verdeling die de rechten van de schuldeisers van de nalatenschap niet aantast.

Het al (gedeeltelijk) kunnen verdelen van een nalatenschap nog voordat de vereffening is afgerond kan grote voordelen hebben. Zo zou het in voorkomende gevallen mogelijk kunnen zijn, indien de positie van de schuldeisers is gewaarborgd, om reeds tot verdeling van de liquide middelen van de nalatenschap over te gaan, nog voordat de vereffening is afgerond.