Onterven van een kind, kan dat?

Het antwoord op de vraag of een kind onterfd kan worden is eenvoudig: ja, dat kan. Bij testament kan een kind onterfd worden.

Als een kind wordt onterfd betekent dat echter niet dat hij/zij dan met lege handen staat en geen enkel recht meer heeft. De wet beschermt kinderen (en echtgenoten) tegen de testeervrijheid van de erflater.

Onterfde kinderen kunnen namelijk aanspraak maken op hun legitieme portie. Dit is een deel van de waarde van de nalatenschap. De legitieme portie is evenwel slechts een geldaanspraak en geen aanspraak op goederen van de nalatenschap. Als hoofdregel geldt dat de vordering van een legitimaris pas opeisbaar is zes maanden na het overlijden van de erflater. Bij testament kan een andere termijn worden bepaald.

Er zijn echter verschillende uitzonderingen op de opeisbaarheid van de legitieme portie; het onterfde kind kan pas zijn geld opeisen na het overlijden van de langstlevende echtgenoot dan wel nadat de langslevende echtgenoot failliet is verklaard dan wel in de wettelijke schuldsanering terecht gekomen is.

Het onterfde kind heeft dus – als legitimaris – rechten doch deze rechten zijn niet altijd direct opeisbaar.