Weigeren om te scheiden, onrechtmatig?

11 augustus 2016
Weigeren om te scheiden komt met enige regelmaat voor. Naar Nederlands recht zal de rechter, in het geval sprake is van een burgerlijk huwelijk, bij een weigering van een van de echtgenoten om te scheiden toch de scheiding uitspreken als de andere partij stelt dat het huwelijk van partijen duurzaam is ontwricht.

Naar buitenlands recht dan wel in het geval er sprake is van een religieus huwelijk kan dat anders zijn. De vraag is dan of de echtgenoot die wil scheiden dan met lege handen staat.

Recent had de Rechtbank Oost-Brabant te oordelen over de weigering van een man om een naar sjiitisch-islamitisch recht gesloten huwelijk middels scheiding te (laten) ontbinden.

In deze zaak overwoog de rechter dat de rechtbank niet bevoegd was een religieus huwelijk te ontbinden. De rechtbank was echter wel van oordeel dat de gevolgen van het voortbestaan van het huwelijk, terwijl de affectieve relatie feitelijk is beeindigd, een inbreuk vormen op de rechten van en vrijheden de vrouw. De rechtbank stelde vervolgens dat de weigerachtigheid van de man een onrechtmatige daad jegens de vrouw vormt.

De volledige tekst van de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabantmet betrekking tot het weigeren om te scheiden leest u in de link.