Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

12 juni 2016
Op 7 juni 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen.

Deze wet verbetert de positie van de erfgenamen tegen nalatenschapsschulden. De wet wet verduidelijkt wat onder "zuivere aanvaarding" van de nalatenschap moet worden verstaan zodat duidelijk(er) wordt wat een erfgenaam wel en niet mag doen. Als de wet in werking treedt is pas van zuivere aanvaarding sprake als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt dan wel op andere wijze aan eventuele schuldeisers onttrekt.

Ook bevat de wet een uitzonderingsclausule voor de gevallen dat een erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteert met een onverwachte schuld.