Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Van Hartingsveldt I Schönhagen I Ossentjuk
advocaten mediators
versie mei 2021
 
Artikel 1. Van Hartingsveldt| Schönhagen| Ossentjuk| Advocaten| Mediators
1.1        Van Hartingsveldt| Schönhagen| Ossentjuk| Advocaten| Mediators (verder te noemen VHSO advocaten) is een maatschap naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. De maatschap bestaat uit mr. C.M. Schönhagen en mr. M.A. Ossentjuk.
1.2        De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van VHSO advocaten, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor VHSO advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door VHSO advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten VHSO advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2. Toepassingsgebied
2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die door opdrachtgever aan VHSO advocaten wordt verleend, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere vervolgopdracht, iedere gewijzigde opdracht en iedere aanvullende opdracht.
2.2        De toepasselijkheid van enige andere (dan onderhavige) algemene voorwaarden op de overeenkomst van opdracht tussen VHSO advocaten en opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.

Artikel 3. De overeenkomst
3.1        Een overeenkomst van opdracht komt tot stand met VHSO advocaten als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer advocaten een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
3.2        Het staat VHSO Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen advocaten en personeelsleden van VHSO advocaten te laten uitvoeren.

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgever
4.1        De opdrachtgever dient aan VHSO advocaten alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden ter hand te stellen.
4.2        Indien de opdrachtgever de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft of in enig ander opzicht de behandelaar niet in staat stelt of belemmert de opdracht uit te voeren is VHSO advocaten gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk op te schorten dan wel te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.
4.3        Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door VHSO advocaten ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever deze derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
4.4        De opdrachtgever vrijwaart VHSO advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door VHSO advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door VHSO advocaten, of een van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van VHSO advocaten.

Artikel 5. Inschakeling van derden
5.1        VHSO advocaten is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
5.2        De keuze van de door VHSO advocaten in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

Artikel 6. Declaraties/Tarieven
6.1        Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, 7% kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
6.2        VHSO advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde kantoorkostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen VHSO advocaten enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de veertiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kantoorkostenvergoeding.
6.3        VHSO advocaten kan van opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen, waarbij de uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort totdat het voorschot is ontvangen. Een ten titel van voorschot ontvangen bedrag wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Indien de omvang van de opdracht daartoe aanleiding geeft kan door VHSO advocaten het reeds in rekening gebrachte voorschotbedrag worden verhoogd.
6.4        Over een betaald voorschot wordt door VHSO advocaten geen rente vergoed.
6.5        Betaling van declaraties van VHSO advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
6.6        Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is VHSO advocaten en haar Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met, of aan te (doen) wenden ter betaling van, hetgeen de opdrachtgever aan VHSO advocaten verschuldigd is.
6.7        Buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze incassokosten bedragen; 15% van de te vorderen hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering; 10% van de te vorderen hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; 5% van de te vorderen hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; 1% van de te vorderen hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00. De incassokosten bedragen in ieder geval ten minste € 40,00.
6.8        De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
6.9        Bij niet tijdige voldoening van enige declaratie van VHSO advocaten heeft VHSO advocaten het recht de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten danwel – na schriftelijke aanmaning – de overeenkomst te ontbinden dan wel te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever aanspraak heeft op enige vergoeding en onverlet diens verplichting tot betaling van de declaraties.

Artikel 7. Klachten
7.1        Klachten met betrekking tot de behandeling van de zaak en/of de verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij degene die de zaak behandelt, bij gebreke waarvan het klachtrecht vervalt.
7.2        Klachten met betrekking tot het voor de behandeling van de zaak in rekening gebrachte honorarium dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na de ontvangst van de declaratie, schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij degene die de zaak behandelt, bij gebreke waarvan het klachtrecht vervalt.
7.3        VHSO advocaten kent een interne kantoorklachtenregeling die van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht tussen VHSO advocaten en cliënt. Op eerste verzoek wordt de kantoorklachtenregeling aan cliënt toegezonden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van VHSO advocaten
8.1         Waar in onderhavige algemene voorwaarden wordt gesproken over de aansprakelijkheid van VHSO advocaten worden uitdrukkelijk ook bedoeld de aansprakelijkheid van de individuele leden van de maatschap VHSO advocaten, zijnde mr. C.M. Schönhagen en mr. M.A. Ossentjuk.

Artikel 9. Aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van een opdracht
9.1        Indien de uitvoering van een opdracht door VHSO advocaten leidt tot aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VHSO advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van VHSO advocaten komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, middels de Verordening op de advocatuur, daaraan stelt.
9.2        Indien en zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, géén aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van VHSO advocaten, van de individuele leden van de maatschap VHSO advocaten, zijnde mr. C.M. Schönhagen en mr. M.A. Ossentjuk, alsook van alle personen die voor VHSO advocaten werkzaam zijn, beperkt tot het door VHSO advocaten in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte, en door de opdrachtgever betaalde, honorarium, tot een maximum van € 10.000,00.
9.3        VHSO advocaten is nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en fouten van door VHSO advocaten ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde derden behoudens opzet of grove schuld van VHSO advocaten. Elke opdracht aan VHSO advocaten houdt in de acceptatie van opdrachtgever van eventuele bedingen waarbij betreffende derden beogen hun aansprakelijkheid te beperken. VHSO advocaten is namens opdrachtgever bevoegd om aansprakelijkheid beperkende bedingen van de door VHSO advocaten ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid met betrekking tot de website van VHSO advocaten
10.1      VHSO advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de informatie op de website van VHSO advocaten dan wel voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website kan op geen enkele wijze enig recht of aanspraak worden ontleend.
10.2      De website van VHSO advocaten bevat externe links naar websites die niet door VHSO advocaten worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Bij het doorlinken naar een andere website is het privacybeleid van die andere website van toepassing. VHSO advocaten controleert de inhoud van deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Door VHSO advocaten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites dan wel voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van op deze websites aangeboden informatie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid met betrekking tot de op de website van VHSO advocaten gebruikte contactformulieren.
11.1      VHSO advocaten maakt op haar website gebruik van contactformulieren. VHSO advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze formulieren. Dit betreft bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering (verzending) van deze formulieren, schade ten gevolge van onderschepping, manipulatie en/of gebruik van de inhoud van deze formulieren door derden, schade veroorzaakt door verkeerde verzending of aflevering van deze formulieren ten gevolge waarvan derden ongewenst en/of onbedoeld van de inhoud van de formulieren kennis kunnen nemen en schade veroorzaakt door virussen en andere kwaadaardige programmatuur welke direct of indirect naar het gebruik van de formulieren zijn terug te leiden. De vertrouwelijkheid van de (inhoud van) contactformulieren kan door VHSO advocaten niet worden gegarandeerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid met betrekking tot elektronische communicatie
12.1      VHSO advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – doch niet uitsluitend – schade ten gevolge van niet aflevering, of vertraging bij de aflevering, van elektronische berichten danwel schade ten gevolge van onderschepping, manipulatie en gebruik van elektronische berichten door derden. VHSO advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verkeerde verzending of aflevering van elektronische berichten ten gevolge waarvan derden ongewenst en/of onbedoeld van elektronische berichten (en overig dataverkeer) kennis kunnen nemen.
12.2      VHSO advocaten aanvaardt daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de door haar voor de elektronische communicatie gebruikte apparatuur, software en systemen, waaronder – doch niet uitsluitend – de overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. De vertrouwelijkheid van de door VHSO advocaten gebruikte (elektronische) middelen van communicatie kan door VHSO advocaten niet worden gegarandeerd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en procedure voor aansprakelijkheidsstelling
13.1      Een aansprakelijkheidsstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij VHSO advocaten ingediende klacht. De klacht moet tijdig, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, bij gebreke waarvan door VHSO advocaten geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.
13.2      Een aanspraak op schadevergoeding vervalt door verloop van 12 maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend wordt met de schade welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor VHSO advocaten aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
13.3      VHSO advocaten is nimmer aansprakelijk voor schade indien en voor zover de opdrachtgever zich ter zake van de in dit artikel bedoelde schade rechtstreeks op een derde, dan wel zijn eigen verzekeringsmaatschappij, zou kunnen verhalen.

Artikel 14. Vrijwaring door opdrachtgever
14.1      Opdrachtgever vrijwaart VHSO advocaten, de individuele leden van de maatschap mr. C.M. Schönhagen en mr. M.A. Ossentjuk, alsook alle personen die voor VHSO advocaten werkzaam zijn, tegen alle vorderingen en aanspraken van ingeschakelde derden, kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden door VHSO advocaten voor opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid dan wel opzet van VHSO advocaten.

Artikel 15. Vervaltermijn
15.1      Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens VHSO advocaten, uit welke hoofde dan ook, in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1      VHSO advocaten zal alle aan haar door opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen, zulks met inachtneming van de geheimhouding zoals bepaald in de voor de advocatuur geldende Gedragsregels.
16.2      VHSO advocaten kan niet instaan voor de vertrouwelijkheid indien en voor zover deze wordt geschonden door het gebruik van gekozen informatiedragers, waarbij met name wordt gewezen op de risico’s die verband houden met het gebruik van e-mail, mobiele telefonie en fax.

Artikel 17. Archivering
17.1      Na afronding van een opdracht wordt het dossier gearchiveerd door VSHO advocaten, behoudens uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever de zich in het dossier bevindende bescheiden te ontvangen. In geval van archivering door VHSO advocaten wordt het dossier gedurende zeven jaar in het archief bewaard, waarna het wordt vernietigd.

Artikel 18. Diverse onderwerpen
18.1      VHSO advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden danwel hem kenbaar zijn geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
18.2      Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en VHSO advocaten is Nederlands recht van toepassing.
18.3         Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin VHSO advocaten is gevestigd. Niettemin heeft VHSO advocaten het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

versie mei 2021