• Advocaat en mediator Marco Ossentjuk gespecialiseerd in familierecht en erfrecht.

Mr. M.A. (Marco) Ossentjuk

Mr. Marco Ossentjuk is advocaat sinds 1994. Mr. Ossentjuk heeft altijd zijn praktijk in Leiden gehad. Naast procesadvocaat is mr. Ossentjuk ook gecertificeerd vFAS-scheidingsmediator.

Daarnaast is mr. Ossentjuk sinds 2011 rechter (raadsheer-plaatsvervanger) bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

De specialisatie van Mr. Ossentjuk is het familierecht en het erfrecht.

Mr. Ossentjuk is ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Telefoon: 070 33 53 535. E-mail: info@advocatenorde.nl

Mr. Ossentjuk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied familierecht en erfrecht geregisteerd. Deze registratie verplicht mr. Ossentjuk om elk kalenderjaar, volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten, minimaal tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied te behalen.

U kunt mr. Ossentjuk bereiken;
telefonisch op nummer (071) 517 64 64;
per email op: marco.ossentjuk@vhso.nl

Een groot  aantal jaren is mr. Ossentjuk is lid geweest van de klachtencommissie van het Bureau Jeugdzorg Noord-Holland te Haarlem.

De Rechtbank te 's-Gravenhage benoemt mr. Ossentjuk in afstammingszaken regelmatig tot bijzonder curator over minderjarigen. Het betreft dan zaken die betrekking hebben op de vaststelling/ontkenning van het vaderschap,  erkenning en vervangende toestemming ten behoeve van erkenning.

U kunt bij mr. Marco Ossentjuk terecht voor familierechtelijke zaken zoals bijvoorbeeld:

 • Echtscheidingen;
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap;
 • Afwikkelen beëindigde samenwoning;
 • Een ouderschapsplan;
 • Alimentatiezaken;
 • Verdeling van huwelijksvermogen;
 • Afwikkelen van huwelijksvoorwaarden/ verrekenbedingen;
 • Het afwikkelen van tijdens huwelijk opgebouwd pensioen;
 • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;
 • Afstammingszaken;
 • Gezag en;
 • Omgangsregelingen.
En daarnaast behandelt mr. Marco Ossentjuk erfrechtelijke zaken waarin zaken spelen zoals bijvoorbeeld:
 • Twijfels over de wijze waarop het testament tot stand gekomen is, er kan sprake zijn van dementie of misbruik van omstandigheden;
 • Onduidelijkheid over de omvang van de nalatenschap; het komt nogal eens voor dat bij het overlijden, door een nieuwe partner van erflater wordt gesteld dat er niets meer te verdelen is terwijl bijvoorbeeld de kinderen zeker weten dat hun vader of moeder vermogend was;
 • Onduidelijkheid over door erflater in het verleden gedane schenkingen en giften;
 • Onenigheid tussen erfgenamen; erfgenamen kunnen verschillend denken over een eerlijke en rechtens juiste verdeling van de nalatenschap;
 • Onmogelijke verdelingen; als niet alle erfgenamen meewerken aan de verdeling kan niet verdeeld worden en zal de rechter de wijze van verdeling moeten vaststellen;
 • Problemen met de executeur; regelmatig zijn de erfgenamen van mening dat de executeur zijn werk niet goed doet;
 • Schuldeisers van de erflater die claimen dat zij van erflater nog (veel) geld te vorderen hebben en directe betaling eisen;
 • De overname van een in de nalatenschap vallend bedrijf door een van de kinderen;
 • Ruzies met de kinderen uit een eerder/later huwelijk van erflater over de wijze van verdeling.
Mr. Marco Ossentjuk is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en van de Vereniging voor Familie en Jeugdrecht.