Ontbinden van de overeenkomst, wanneer?

De ontbinding van een overeenkomst is één van de manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd. Voor een succesvol beroep op ontbinding moet worden voldaan aan drie vereisten:

(1) In de eerste plaats is vereist dat een partij tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst. Met andere woorden: als de wederpartij niet voldoet aan de gemaakte afspraken. De partij die ontbinding wenst, moet het bestaan van deze tekortkoming dan kunnen bewijzen.

(2) In de tweede plaats is vereist dat de tekortkoming voldoende ernstig is om de ontbinding te rechtvaardigen. Het moet derhalve gaan om een belangrijk onderdeel van de overeenkomst.

(3) In de derde plaats is vereist dat er sprake moet zijn van zogenaamd “verzuim” aan de kant van de partij die niet (of niet deugdelijk) nakomt. Van verzuim is bijvoorbeeld sprake (a) wanneer er harde contractuele termijnen zijn overschreden, (b) wanneer de wederpartij zonder resultaat in gebreke is gesteld door middel van een (schriftelijke) aanmaning of (c) wanneer de wederpartij zélf laat blijken dat zij haar verplichtingen niet (juist of tijdig) na zal komen.