Wanprestatie

Van wanprestatie is sprake wanneer een overeenkomst niet, slechts voor een deel, of niet goed wordt nagekomen. Er moet dus sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming.

Als sprake is van overmacht zal de tekortkoming niet toerekenbaar zijn aan de niet nakomende partij.

Wanneer de tekortkoming wel toerekenbaar is zijn verschillende acties mogelijk. Dit zijn: alsnog nakoming vragen (al dan niet met schadevergoeding), vervangende schadevergoeding vragen, het opschorten van eigen verplichtingen en tot slot het (laten) ontbinden van de overeenkomst.