Pensioen conversie

Conversie betekent dat een bestaand recht op ouderdomspensioen wordt samengevoegd met een bestaand recht op bijzonder nabestaandenpensioen, en vervolgens wordt omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen.

Dat betekent dat u dan niet meer hoeft te wachten tot uw ex partner met pensioen gaat, dan wel komt te overlijden, om uw aanspraak op zijn ouderdomspensioen, danwel uw bijzonder nabestaandenpensioen, te gelde te maken. De uitkeringen vinden dan plaats op het moment dat uzelf met pensioen gaat.

Conversie kan plaatsvinden als u en uw ex echtgenoot daar samen overeenstemming over bereiken en dit in een convenant vast leggen.

Er zitten voor- en nadelen aan conversie. Dit hangt onder ander af van de leeftijd en levensverwachting van van partijen, oftewel, van de datum waarop de pensioenen (waarschijnlijk) zullen worden uitgekeerd. Het kan zijn dat concersie voor de ene partner voordeling en voor de andere partner juist nadelig is.

Indien conversie wordt overwogen is het altijd goed het pensioenfonds te laten uitrekenen hoe hoog de aanspraken over en weer dan zijn.